Guitar Tab Pendam Janji Tua - Hailey

Guitar Chord
Chord Pendam Janji Tua - Hailey - Here's a share guitar chord of lagu iban Pendam Janji Tua by Hailey; any finding on error of the guitar chord do comment.

Credit to all source that has been provided for the guitar chord [kord gitar lagu iban] of Pendam Janji Tua - Hailey.

Video: Pendam Janji Tua - HaileyGuitar Tab/ Chord: Pendam Janji Tua - Hailey


          Bm            Em               Bm
Sekali tu ke penudi tua betemu
          Bm                  Em                       Bm
Sama-sama enda tepansut ke leka jaku
              Em                    Bm
Semina ai mata labuh bekeberai
                 F#                        Bm
Ke tanda penusah ati tua ambai
           Bm       Em                  Bm
Sekali tu tua mutus tali semaya
                 Bm         Em              Bm
Sama-sama badu agi ingat ke pangan
       Em                      Bm
Tua enda ulih idup sekunsi
                 F#                            Bm
Nyangka ukai selatan udah nasit

Chorus

            Em         F#           Bm
Ditu sulu pendam janji tua
          F#                                  Bm
Titik-titik ai mata nyadi ke baya
                   Em                 F#            Bm
Pun engkabang tu nyadi saksi bisu
            G                        F#
Tanda tua badu agi betemu....oh oh oh ohh....
              Em             F#                       Bm
Titih ke mih jaku apai indai nuan dara
              F#                                    Bm
Sida ka meda seduai idup menyana
                    Em          F#          Bm
Tambah mega ia suku juru kita
                     G                                         F#
Sida enggai bemenantu ke urang merinsa..
              Bm             Em                  Bm
Leka ke mih pegai jari nuan oh sulu
              Bm           Em            Bm
Sama-sama mai ati ti balat sinu
       Em                             Bm
Aku nadai nyalah nuan oh intan
           F#                                          Bm
Bisi nasit ke empai tua beambu isan

#
Are you enjoy my guitar tab/ chord [kord gitar] lagu iban of Pendam Janji Tua by Hailey share? If yes, just click share button below to share some love of our dayak guitar music chord (kord gitar). 

Have a nice day and do visit me for more dayak guitar chord on http://chorddayak.blogspot.com.

0 Response to "Guitar Tab Pendam Janji Tua - Hailey"

Post a Comment